TÁRS projekt – EFOP 1.9.1

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001
A kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
A szerződött támogatás összege: 2 499 492 655 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt fő célkitűzése – az Országos Fogyatékosügyi Programban és a vonatkozó kormányhatározat alapján – a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani hátterének biztosítása az ország egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára.

A Magyar Kormány az intézményi férőhely kiváltásának stratégiájában a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények átalakításáról döntött, 2011 – 2041 között. A szociális intézményi kiváltási stratégia célja a kisebb létszámú, lakókörnyezetbe integrált, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az önálló életvitelhez szükséges képességekre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő átalakulás.

A fejlesztés közvetlenül kapcsolódik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) együttműködő társadalomról szóló 1. prioritásához. Az EFOP-ban kijelölt cél az intézményi férőhelyek kiváltásának folytatása 2020-ig, továbbá az ellátórendszer más területein a hatékonyság és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. Az intézményi férőhely kiváltás az Európai Bizottság által megadott általános módszertanon alapul. A 2007–13-as időszakban megvalósult fejlesztésekhez képest a továbblépés elsődleges iránya a rehabilitációban érintett szolgáltatások közötti integrált megoldások alkalmazása, a foglalkoztatás fontosságának hangsúlyozása, illetve a kiváltást támogató tanácsadói fejlesztése.

A projekt feladata, hogy biztosítsa a magyarországi szociális intézményi férőhelykiváltásban, az EFOP 2.2.2 konstrukció projektjeiben érintett fenntartók és intézmények számára a szükséges szakmai eszközöket, módszertanokat.

A projekt hat operatív célt határoz meg:

 1. operatív cél: Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely (Műhely) létrehozása, amely a kiváltási folyamatban érintett intézményeket támogatja, koordinálja. A Műhely tudásközpontként is funkcionál, szorosan kapcsolódva a szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez, valamint segíti az érintett fogyatékossággal élő embereket.
 2. operatív cél: Foglalkoztatási eszköztár-fejlesztés, amely a kliensek foglalkoztatási, aktív munkaerőpiaci részvételének erősítését szolgálja módszertan és célzott foglalkozási rehabilitációs eszközrendszer fejlesztésével.
 3. operatív cél: Kutatási, mérési – értékelési rendszer működtetése, amely helyzetelemzéseket, igényfeltárásokat, tanulmányokat készít, kiemelten a kliensek életminőségét, a szakemberek alkalmazkodását, a közösségi alapú ellátást vizsgálva.
 4. operatív cél: Szolgáltatás-fejlesztés a komplex kiváltási szükségletfelmérés, a komplex intézményi férőhely-kiváltási folyamat, valamint a támogatott lakhatási ellátórendszer módszertani megalapozására, továbbá kapcsolódó képzések, felkészítések kidolgozására.
 5. operatív cél: Intézmény-átalakítási támogatórendszer létrehozása, amely a kiváltásban közvetlenül érintett intézményeket segíti egy egységes szervezet átalakítási módszerrel, folyamatos szakmai tanácsadással, mentorálással, folyamatkíséréssel.
 6. operatív cél: Hálózat működtetése, amely országos szinten biztosítja a kiváltásban érintett szereplők közötti információáramlást, a módszerek és jó gyakorlatok megosztását, fejlesztések közössé tételét, továbbá garantálja a horizontális és vertikális szakmai kommunikációt az érintett szereplők között.

A kiváltási folyamat továbbviteléhez nélkülözhetetlen a helyi és a tágabb társadalmi környezet elfogadásának javítása. A projekt célja a hatékony kommunikáció és közösségfejlesztési módszerek alkalmazása, támogatása ennek eléréséhez.

A projekt megvalósítását biztosító szakmai munkacsoportok és azok főbb tevékenységei

Szakmai Koordinációs Műhely

 • Szakmai Konzultációs Testület felállítása és működtetése
 • Minőségirányítási rendszerek kialakítása és/vagy adaptációja
 • Bentlakásos intézményben élő célcsoport tagokra irányuló tevékenységek
 1. Érdekvédelmi tanácsadás az intézményben élők számára
 2. A fogyatékos célcsoport tagok mentorálása, felkészítése, támogatása a kiváltási folyamatra
 3. A fogyatékos célcsoport tagok kiváltás utáni beilleszkedésének támogatása

Bővebb információt tevékenységeinkről a bemutatkozó kiadványunkban talál.

Kutatási munkacsoport

 1. Helyzetelemzés, igényfelmérések, tanulmányok készítése
 2. Az intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, hatékonyság- és hatásvizsgálat
 3. A megvalósításra kerülő kiváltási projektek szakmai nyomon követése
 4. Policy ajánlások megfogalmazása

Bővebb információt tevékenységeinkről a bemutatkozó kiadványunkban talál.

Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport

 1. Az intézményi férőhely kiváltást megalapozó felmérés módszertanának kidolgozása: Intézmény Férőhely Kiváltási Stratégia (IFKS) módszertani képzési programjának kidolgozása – legalább 142 fő intézményi munkatárs felkészítése
 2. Az egészségügyi, szociális, képzési, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés módszertanának, eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása:
  – a Támogatott Lakhatás protokolljának kidolgozása
  – szolgáltatási gyűrű/portfólió módszertanának kidolgozása
 3. A helyi kiváltási modell programok szakmai-módszertani támogatása
  – súlyosan halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogramja
  – az intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramja
 4. Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés – legalább 3 db akkreditált képzési program kidolgozása
 • tananyagfejlesztés, képzési anyagok készítése
 • intézményvezetők, esetfelelősök, kísérő támogatást biztosító munkatársak részére
 • a komplex szükségletfelmérés elvégzésére feljogosító minősített képzéshez kapcsolódóan
 • mentorok képzéséhez, továbbképzéséhez
 • lakók, dolgozók, támogató környezet felkészítéséhez kapcsolódó képzési-fejlesztési anyagok
 • képzők képzése

Foglalkoztatási munkacsoport

A foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés módszertanának, eszközrendszerének vizsgálata, és kialakítása

 • a támogatott lakhatásban élők foglalkoztathatóságának elősegítése érdekében foglalkozási rehabilitációs fejlesztő eszközök kidolgozása és bevezetésének szakmai támogatása
 • a különböző foglalkoztatási formák, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása

Bővebb információt tevékenységeinkről a bemutatkozó kiadványunkban talál.

Intézménytámogatási munkacsoport

Munkacsoportunk célja többek között, hogy intézményspecifikus szakmai támogatást nyújtson az intézményi férőhely kiváltásban érintett fenntartók és intézmények számára, biztosítsa a folyamatos információáramlás megvalósulását, közvetítse a szükséges szakmai eszközöket, módszertanokat, a pályázói igényekhez igazodó szakértői, tanácsadói tevékenységet és támogatást.

Az intézményi férőhely kiváltási folyamat szakmai támogatását a munkacsoportunk:

 • az intézményi koordinátori rendszer kiépítésén és működtetésén,
 • az egységes szervezet-átalakítási koncepció és végrehajtási protokoll kidolgozásán és ennek az intézmények számára történő átadásán,
 • valamint a szakértői-tanácsadói bázis létrehozásán és működtetésén
  keresztül valósítja meg

Bővebb információt tevékenységeinkről a bemutatkozó kiadványunkban talál.

Hálózati munkacsoport

 1. Hálózati tevékenység támogatása
 2. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése és megosztás
 3. Képzések, kompetenciafejlesztés, felkészítés lebonyolítása – 850 fő képzése
 4. Szakmai kommunikáció

Bővebb információt tevékenységeinkről a bemutatkozó kiadványunkban talál.

  Kapcsolódó fájlok

 • Bemutatkozó füzet – Szakmai Koordinációs Műhely

 • Bemutatkozó füzet – Kutatási munkacsoport

 • Bemutatkozó füzet – Foglalkoztatási munkacsoport

 • Bemutatkozó füzet – Intézménytámogatási munkacsoport

 • Bemutatkozó füzet – Hálózati munkacsoport

Információs és koordinációs pontok